Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky MY BRAIN ACADEMY s. r. o. s adresou: Mojmírová 1035/20 05311 Smižany, ďalej len prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie.

Údaje získavame a ďalej spracúvame v súlade s článkom 13 v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

1.1. Čo sú osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor.

Môže to byť:
 • meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor
 • odkaz na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

1.2. Prečo a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje?


1.2.1. Osobné údaje pri použití formulára

Platí pre formulár pre registráciu cez Online formulár,  tlačený objednávkový formulár pri záujme rodiča o anglické komunikačné kluby.
Zbierame nasledujúce údaje:
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Dátum narodenia
 • Emailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • Názov školy
 • Trieda
Pri použití kontaktného formulára potrebujeme vyššie uvedené osobné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Vaše otázky. Keďže emailová adresa nie je vždy úplne spoľahlivým riešením, potrebujeme aj telefónne číslo. To slúži na dodatočné overenie napríklad v prípade registrácie alebo objednávky.

Bez jasne udeleného súhlasu Vás nikdy nebudeme svojvoľne kontaktovať na Vami poskytnuté osobné údaje.

Celá komunikácia prebieha len na základe oprávneného záujmu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky emailové správy končia v našej emailovej schránke. Tá je zabezpečená podľa najnovších štandardov, ktoré ponúka poskytovateľ. Pri práci s osobnými údajmi pristupujeme podľa všetkých vhodných dostupných technických a organizačných opatrení.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobných údajov majú prístup len ním poverené osoby.

1.3. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
Image